Vedtægter

LOVE FOR FRØMANDSKLUBBEN HELGOLAND STIFTET 7. AUGUST 1969 OMBORD I KUTTEREN KASTRUP MIDT I ØRESUND

Paragraf 1.

Klubben har hjemsted i Københavns Kommune og er tilsluttet DSF - Dansk Sportsdykker Forbund.

Paragraf 2 FORMÅL

Klubben skal skaffe medlemmerne adgang til at dyrke dykkersport.

Paragraf 3 OPTAGELSE, MEDLEMSGRUPPER

Alle kan optages som medlemmer, medmindre de har uafklarede mellemværender med andre dykkerklubber, eller har udvist en sådan adfærd, at de, efter bestyrelsens skøn, ikke er egnet til at deltage i klublivet. Ved indmeldelse skal underskrives en erklæring om, at al deltagelse i klubbens aktiviteter foregår på eget ansvar. Er vedkommende under 18 år, skal erklæringen tillige underskrives af værgen.

Apparatdykning i åbent vand forudsætter at medlemmet har erhvervet et internationalt anerkendt dykkercertifikat.

Klubben har følgende kategorier af medlemmer:

 1. Aktive medlemmer, som har uindskrænkede medlemsrettigheder og betaler fuldt indskud og kontingent.
 2. Junior medlemmer, som betaler nedsat kontingent. Man kan være juniormedlem indtil det kalenderår, hvori man fylder 18år. Såfremt man er under ulønnet uddannelse, kan bestyrelsen beslutte at man opretholder junior medlemskab indtil endt uddannelse eller det kalenderår man fylder 25år. Dette beror på individuel vurdering i bestyrelsen. Junior medlemmer oppebærer, med det fyldte 15. år, samme rettigheder som aktive medlemmer. Indtil det fyldte 15. år har juniormedlemmer stemmeret gennem sine forældre/værger.
 1. KSA medlemmer er for medlemmer af andre klubber, hvor hovedaktiviteten er i de andre klubber. Medlemskabet sidestiller KSA medlemmer med aktive medlemmer dog uden stemmeret. KSA medlemmer betaler nedsat kontingent.
 2. Passive medlemmer, som kan være personlige medlemmer, firmamedlemmer, institutioner eller sagkyndige. Passive medlemmer betaler nedsat kontingent. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ingen ret til luftpåfyldning og ingen ret til aktiv dykning og kan ikke få udleveret klubnøgle, medmindre man er medlem af et udvalg.
 3. Gæstemedlemskab kan arrangeres for en kortere periode. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.
 4. Æresmedlemmer har samme rettigheder som passive medlemmer, men betaler intet indskud og intet kontingent.

Paragraf 4 UDMELDELSE, SLETNING

Udmeldelse skal for aktive medlemmer ske til udgangen af indeværende kontingentperiode med en måneds varsel og skriftligt.

Medlemmer, der skylder kontingent eller andre ydelser til klubben for mere end en måned, kan, såfremt restancen ikke er berettiget inden 14 dage efter skriftligt opkrav, slettes af medlemslisten. Derefter modtages næste parole, hvor udmeldelsen er offentliggjort. Modtages der efter en uge ingen indsigelse fra medlemmet, fortabes alle rettigheder.

Den pågældende kan ikke optages igen i klubben, før restancen er betalt.

Ved udmeldelse refunderes ikke kontingent for indeværende kontingent periode.

Medlemmer, der handler imod klubbens love eller interesser, kan efter enstemmig beslutning af bestyrelsen ekskluderes uden varsel.

Et ekskluderet medlem kan dog kræve bestyrelsens beslutning forelagt førstkommende generalforsamling.

Den pågældende har i dette tilfælde ret til at forelægge sin sag for generalforsamlingen. Ved udmeldelse overgår det pågældende medlems medejerskab til klubbens formue (se dog pgf. 18). En udmeldelse influerer ikke på tilgodehavender i forbindelse med evt. erhvervede obligationer, der er udstedt af klubben.

Paragraf 5 KONTINGENT

Indmeldelse og kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal betales halvårligt forud. Dette gælder Aktive, Passive og KSA’er. Juniorer betaler årligt forud.

Medlemmer kan skifte mellem medlemsgrupper med en måneds varsel til udgangen af indeværende kontingentperiode.

Ønsker man at skifte medlemsgruppe eller helt udmelde sig undervejs i indeværende kontingentperiode, refunderes kontingentet ikke.

Paragraf 6 STEMMERET, FULDMAGT, VALGBARHED

Kun aktive medlemmer samt Juniorer (se paragraf 3.2) har stemmeret på klubbens generalforsamlinger. Det forudsætter, at man har været medlem i et tidsrum af mindst 3 måneder umiddelbart forud for generalforsamlingen og at man ikke har restance af nogen art.

Når skriftlig fuldmagt forevises, kan et medlem samtidig repræsentere indtil 3 andre stemmeberettigede medlemmer.

Man er stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen, når man ikke er i restance med ydelser til klubben. Dispensation kan dog gives af en enig bestyrelse.

Paragraf 7 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har den højeste myndighed. Der skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år i den sidste halvdel af marts. Tid og sted offentliggøres i martsparolen.

Forslag til generalforsamlingsbeslutninger skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar.

Paragraf 8 DAGSORDEN, BESLUTNINGSDYGTIG, REFERAT

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden følges:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
 4. Bestyrelsens budgetforslag. Større køb og salg samt indmeldelsesgebyr/

kontingentets størrelse sættes under afstemning.

 1. Øvrige indkomne forslag sættes under afstemning
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2-3 suppleanter (alt efter bestyrelsens ønske om antal suppleanter)
 3. Valg af udvalg
 4. Valg af revisor
 5. Eventuelt. (herunder kan ethvert spørgsmål af interesse for klubben bringes under diskussion, men ikke under afstemning).

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt flertal.

Ændringer i klubbens love forudsætter, at mere end 33% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt det ønskes.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig til en lovændring, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og denne er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal. Det på generalforsamlingen passerede føres til parole og publiceres til medlemmerne.

 

Paragraf 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen kan, når der er enighed, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 1/3 af de aktive medlemmer kan kræve, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, såfremt kravet fremsendes skriftligt. I begge tilfælde forlanges der en skriftlig motiveret dagsorden.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal varsles med mindst 14 dage og afholdes senest 28 dage efter kravets fremsættelse.

Paragraf 10 LEDELSE

Klubben ledes og administreres af en bestyrelse på 7 aktive medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, 2 kasserer samt 3 almindelige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at der afgår 3 og 4 hvert år. Suppleanter vælges dog kun for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens beslutninger kan indankes for generalforsamlingen.

Paragraf 11 UDVALG

Til varetagelse og løsning af særlige opgaver nedsætter generalforsamlingen eller bestyrelsen særlige udvalg. Formanden for det enkelte udvalg samt flertallet i udvalget skal vælges blandt de aktive medlemmer.

Udvalgene er ansvarlige overfor generalforsamling og bestyrelse. Det påhviler bestyrelsen at holde kontakt med udvalgene.

Paragraf 12 KLUBBLADET

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udsendes en parole 1 gang om måneden til samtlige medlemmer. Den skal bl.a. indeholde: FRØMANDSKLUBBEN HELGOLAND Side 3

 1. Resume over forløbne måned 2. Program for næste måned 3. Til- og afgang af medlemmer 4. Nyt fra bestyrelsen.

Paragraf 13 REGNSKAB, REVISION

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler kassereren at sørge for, at klubbens regnskab altid er i orden og opstillet på en overskuelig måde.

Revisoren har pligt til at revidere regnskabet 2 gange årligt.

Paragraf 14 FORMUE, TEGNINGSRET

Klubbens formue skal altid tjene til klubformål. Kontante midler med undtagelse af nødvendig kassebeholdning skal være anbragt i et solidt pengeinstitut. Alt skal være noteret i klubbens navn. Skal der hæves af klubbens midler, kræves enten kassererens eller formandens underskrift. I øvrigt tegner en enig bestyrelse klubben økonomisk overfor pengeinstitutter.

Paragraf 15 OBLIGATIONER

Bestyrelsen har adgang til i særlige situationer at udstede obligationer til salg blandt medlemmerne.

Paragraf 16

Bestyrelsen fastsætter regler for, under hvilke forhold der kan ydes udgiftsrefusion til medlemmer, der yder en ekstraordinær arbejdsindsats alene i klubbens interesse.

Paragraf 17 LØSFUND

Alle løsfund og vragdele, der er yngre end 100 år, og som optages på havbunden på klubture ifølge gældende regler, tilfalder klubben til udstilling i lokalerne. Som deltagere i klubture regnes alle, der dykker på det af klubben udvalgte dykkersted.

I tilfælde af klubbens opløsning, eller såfremt det ikke mere har interesse for klubben at være i besiddelse af disse genstande, tilfalder de finderen. Såfremt et medlem ønsker at bevare ejerforholdet, har den pågældende pligt til at holde bestyrelsen underrettet om sin adresse.

Hvis udlevering bliver aktuel, tilsendes vedkommende et anbefalet brev, og såfremt man ikke reagerer på dette indenfor en måned, bortfalder alle rettigheder.

Evt. kontingentrestance skal være betalt inden udlevering.

Klubbens bestyrelse drager omsorg for, at alle løsfund, som klubben indrager til udstilling, registreres forsvarligt. Dette register skal have sin faste plads i klubben og være tilgængeligt for alle klubbens medlemmer. Såfremt ingen har protesteret over- for et registreret ejerkrav senest 2 måneder efter registreringen, er ejerforholdet fastlagt.

I tilfælde af tvivl om ejerforhold træffer bestyrelsen afgørelsen.

Paragraf 18 OPLØSNING

Klubben kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 75% af klubbens aktive medlemmer stemmer herfor. Er der ikke mødt så mange medlemmer, må der indkaldes til en generalforsamling, der i alle tilfælde er beslutningsdygtig.

Ved opløsning fordeles klubbens formue efter generalforsamlingens beslutning til en af kommunen anerkendt almennyttig organisation.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ STIFTENDE MØDE DEN 7. AUGUST 1969. Med rettelser vedtaget på generalforsamlingen den: 14.3.70, 21.3.71, 24.3.72, 16.3.73, 29.3.74, 21.3.75, 26.3.76, 18.3.77, 23.3.79, 26.3.82, 23.3.84, 20.3.87, 7.6.91, 20.3.92, 19.3.93, 18.3.94, 17.3.95, 20.3.98-19.3.99, 16.3.01, 15.3.02, 26.03.04, 17.04.06, 23.03.18, 08.08.20 og 29.05.21